Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.

Działalność „Fundacji Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki” obejmuje zapewnienie wsparcia finansowego dla pacjentów i personelu medycznego z Ośrodka Hematologicznego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Głównymi celami Fundacji są:

 1. Niesienie pomocy i wsparcie pacjentów z chorobami hematologicznymi, w tym:
  • wsparcie finansowe dla pacjentów Kliniki Hematologii w Łodzi, których trudna sytuacja finansowa uniemożliwia prowadzenie właściwej terapii (w tym pokrycie kosztów dojazdów do Ośrodka, leków stosowanych przewlekle)
  • umożliwienie zakupu leków niedostępnych w lecznictwie w Polsce (pośrednictwo)
  • poprawa warunków hospitalizacji pacjentów w Klinice Hematologii poprzez wzbogacenie wyposażenia szpitalnego w nowoczesny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i socjalny
 2. Pomoc we wdrażaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób krwi
  • uzupełnienie zaopatrzenia w leki i specjalistyczne odczynniki diagnostyczne
  • zakup urządzeń leczniczych i diagnostycznych
 3. Wspomaganie edukacji i rozwoju naukowego personelu medycznego Kliniki Hematologii 
w Łodzi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób krwi poprzez finansowanie:
  • wyjazdów na staże do ośrodków hematologicznych w kraju i za granicą
  • wyjazdów na naukowe konferencje krajowe i międzynarodowe o tematyce hematologicznej
  • zakupu fachowej prasy i podręczników medycznych
  • badań naukowych realizowanych przez pracowników Kliniki Hematologii w Łodzi
 4. Propagowanie wiedzy o chorobach krwi
  • finansowanie i organizacja akcji profilaktycznych i spotkań informacyjnych dla pacjentów i ich rodzin
  • organizacja akcji charytatywnych Fundacji
  • prowadzenie strony internetowej Fundacji
  • współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi 
w zakresie objętym działaniem Fundacji