Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.

Dr n. med. Michał Witkowski

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2010 roku, rozpoczął pracę w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM w Łodzi, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz obronił pracę doktorską w dziedzinie kardiologii pt. "Częstość występowania bezobjawowego migotania przedsionków u pacjentów z implantowanym kardiostymulatorem". Od 2017 roku pracuje w Oddziale Hematologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi na stanowisku starszego asystenta, gdzie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie hematologii. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą tematyki zaburzeń krzepnięcia ze szczególnym uwzględnieniem małopłytkowości immunologicznej.

Dr n. med. Elżbieta Iskierka-Jażdżewska Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w 2012 roku. Hematologią interesuje się od 3. roku studiów medycznych. Aktywnie uczestniczyła w działalności koła hematologicznego, początkowo jako członek, a następnie jako przewodnicząca. W latach 2010-2012 w Klinice Hematologii realizowała Indywidualny Tok Studiów. Od 2013 roku pracuje w Oddziale Hematologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi na stanowisku młodszego asystenta, a od 2016 roku jest asystentem w Katedrze i Klinice Hematologii UM w Łodzi. W 2019 roku obroniła pracę doktorską pt. "Znaczenie prognostyczne wariantów polimorficznych genu CRBN u chorych z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych lenalidomidem" i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z diagnostyka i leczeniem przewlekłej białaczki limfocytowej.

Dr n. med. Paweł Robak W 2007 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wyróżnieniem. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2014 roku ukończył specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2019 ukończył specjalizację z Hematologii. Od 2009 roku jest zatrudniony w Zakładzie Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na stanowisku asystenta. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na nowotworach limfoproliferacyjnych. Wyniki badania interakcji między nowymi lekami SDX-101 i SDX-308 przedstawiał na kongresach Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego i Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego. Od 2014 roku zajmuje się poszukiwaniem molekularnych przyczyn pierwotnej i wtórnej oporności na leki z grupy inhibitorów proteasomu, stosowanych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.